SENIOR - DOS
Domáca Opatrovateľská Služba

Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť je definovaná ako súčasť sociálnej pomoci, ktorej podmienky upravuje zákon NR SR c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Opatrovateľská služba má za cieľ zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, Opatrovaniezabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť jeho integráciu do spoločnosti.

Opatrovanie je sociálna starostlivosť o občana (pomoc pri hygiene, toalete, osobná pomoc, malý nákup, príprava a príjem stravy, dohľad, poskytovanie spoločnosti, sprevádzanie k lekárovi a pod.), vykonávaná opatrovateľkou. Klientom všetkých vekových skupín (dospelým).

 

strom