SENIOR - DOS
Domáca Opatrovateľská Služba

Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľská starostlivosť je definovaná podľa ustanovenia § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba má za cieľ zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, Opatrovaniezabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť jeho integráciu do spoločnosti.

Opatrovanie je sociálna starostlivosť o občana (pomoc pri hygiene, toalete, osobná pomoc, malý nákup, príprava a príjem stravy, dohľad, poskytovanie spoločnosti, sprevádzanie k lekárovi a pod.), vykonávaná opatrovateľkou. Klientom všetkých vekových skupín (dospelým).

 

strom